Seuran säännöt

Husön Ratsastajat r.y:n säännöt

1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1. Yhdistyksen nimi on Husön Ratsastajat r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki. Sen toiminta-alue on Etelä-Suomen lääni. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2§ Tarkoitus ja tehtävät

1. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta, varsinkin ratsastusurheilun ja ratsastusharrastuksen, seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpailu-, tai huippu-urheilua sekä harrastus- ja seuratoimintaa omien edellytysten ja tarpeidensa mukaisesti.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tarjoaa jäsenilleen:
-kilpailutoimintaa
-koulutustoimintaa
-valmennus- ja suhdetoimintaa
-nuorisotoimintaa
-senioritoimintaa
-tiedotus- ja suhdetoimintaa
-kuntoliikuntaa
sekä muuta samantapaista toimintaa.

3. Toimintansa tukemiseksi seura pyrkii kiinnittämään huomiota ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisiin ja muihin yhteisöihin sekä pyrkimällä omatoimisesti ratsastuksen kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja – välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtaimistoa, hankkii varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi, huvi-, virkistys- ja tanssitilaisuuksia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja – asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliito ry:hyn (SRL), joka on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. Lisäksi seura kuuluu Etelä-Suomen Ratsastusjaostoon (ESRA). Suomen Liikunta ja Urheilusta käytetään näissä säännöissä lyhennystä SLU.

6. Niissä asioissa, joista ei näissä säännöissä ole määräyksiä, noudattaa seura SLU:n jäsenliittojen jäsenenä piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä ja yhdistyslakia.

3§ Jäsenet

1. Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SLU:n piirin, SLU:n jäsenliittojen sekä SLU:n sääntöjä ja päätöksiä.

2. Kunniajäseneksi voi johtokunta esityksestä seuran kokoukseen päätöksellä kutsua henkilön, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenarvo on elinikäinen.

3. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

4. Johtokunta voi hyväksyä kannattavaksi yhteistyöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteistyöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

5§ Jäsenmaksuista vapauttaminen

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos tämä on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

6§ Jäsenen eroaminen seurasta

Jäsen joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§ Jäsenen erottaminen

Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen, joka ei ole tammikuun loppuun mennessä suorittanut jäsenmaksunsa edelliseltä kalenterivuodelta, toimii seuran sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti, toimii seuran ja SLU:n tai sen jäsenliittojen ja piirien tarkoitusperien vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan jäsenmaksuja.

8§ Seuran kokoukset

1. Seura kokoontuu johtokunnan kutsusta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat.

2. Jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä osaston kokoukseen käsiteltäväksi. Esitykset toimitetaan kirjallisesti johtokunnalle käsiteltäväksi viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

3. Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

4. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

5. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Jäsen voi käyttää ääntään joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava seuran jäsen ja hän saa käyttää enintään kaksi (2) ääntä, omansa ja valtakirjalla annetun.

6. Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastettuaan ne. Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

7. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista jäsenkokousta. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

8. Syys- ja kevätkokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ja muista kokouksista viisi (5) päivää ennen kokouksen pitämistä ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenilleen tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai seuran kotisivuilla.

9. Loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa seuraavalla toimikaudella, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten, valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, valitaan seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi, viisitoista vuotta täyttäneiden jäsenten keskuudesta, johtokuntaan kolme (3) jäsentä erovuorossa olevien tilalle, valitaan tilintarkastaja, joka on KHT tai HTM sekä varatilintarkastaja, valitaan vetäjät ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon, vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus, valitaan edustajat SLU:n Helsingin piirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin, käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 8§:n mukaisesti vireille panemat asiat, päätetään seuran kokousten koollekutsumistavat.

10. Maalis-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset, vahvistetaan edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä kuullaan tilintarkastajan lausunto, päätetään johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta, päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta, käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 8§:n mukaisesti vireille panemat asiat.

9§ Johtokunta

1. Seuran toimintaa johtaa, sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa, sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Siihen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä.

2. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, joka johtaa kokousta varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä ja sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Nämä henkilöt voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

4. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

5. Johtokunnan tehtävä on erityisesti toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti, laatia seuran toiminta- ja tilikertomukset, laatia ehdotukset seuran toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti, vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä, vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta, vastata SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista, vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista pitää jäsenluetteloa, hyväksyä ja erottaa jäsenet, valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä, ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

6. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

7. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

1. Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

2. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa tilivuosittain hallinto ja tilit ja antaa lausuntonsa seuran taloudellisesta asemasta ja hoidosta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

3. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

11§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

12§ Alajaostojen perustaminen

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

2. Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toinen on oltava vuosikokous. Purkamispäätökseen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

3. Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

4. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

5. Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.